Dette website bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Ved at bruge dette website accepterer du brugen af cookies.

Forretningsbetingelser

Følgende gælder for de opgaver, Nikolajsen Advokatfirma påtager sig, medmindre andet konkret aftales skriftligt.

1. Fortrolighed

Samtlige medarbejdere hos Nikolajsen Advokatfirma er underlagt tavshedspligt og enhver oplysning fra eller vedrørende en klient behandles fortroligt. Tavshedspligten gælder uden tidsbegrænsning.

2. Modtagelse af sager

Nikolajsen Advokatfirma er ikke pligtig at påtage sig opgaver for en klient.

3. Opgavens udførelse

Som klientens uafhængige rådgiver varetager Nikolajsen Advokatfirma klients interesser grundigt, samvittighedfuldt og i overenstemmelse med, hvad berettiget hensyn til klienten kræver. Nikolajsen Advokatfirma er kun ansvarlige over for den direkte klient for den rådgivning, der er ydet. Nikolajsen Advokatfirma rådgiver ikke om skatte- og afgiftsforhold eller revisions- og bogføringsforhold, samt anden rådgivning der kræver faglig ekspertise.

4. Opbevaring af sagsakter

Originale dokumenter udleveres normalt senest i forbindelse med opgavens afslutning og vi opbevarer sagsakterne i mindst 5 år fra sagens afslutning.

5. Udtrædelse af sagen

Nikolajsen Advokatfirma forbeholder sig ret til umiddelbart at afslutte advokatbistanden, hvis kredittiden på vores fakturaer overskrides. Nikolajsen Advokatfirma forbeholder sig endvidere ret til at udtræde af en sag, hvis Nikolajsen Advokatfirma ikke længere finder at kunne tage ansvaret for sagsbehandlingen, herunder ved interessekonflikt eller inhabilitet, eller hvis Nikolajsen Advokatfirma mener, at det er i parternes interesse at samarbejdet ophører.

6. Interesse- eller loyalitetskonflikt

Når Nikolajsen Advokatfirma påtager sig en opgave, har Nikolajsen Advokatfirma sikret sig, at der ikke foreligger en interesse- eller loyalitetskonflikt. Forholdene under varetagelsen af en sag kan ændre sig, og hvis inhabilitet eller interessekonflikt opstår, kan det medføre, at Nikolajsen Advokatfirma må frasige sig sagen igen.

7. Honorar og betaling

Inden arbejdes start vil du modtage en pris eller overslag på det arbejde, som det er aftalt, at Nikolajsen Advokatfirma skal udføre for dig. I enkelte tilfælde vil det ikke være muligt, at give en pris eller overslag på det arbejde, Nikolajsen Advokatfirma skal udfører. I så fald faktureres Nikolajsen Advokatfirma arbejde for den medgåede tid. Nikolajsen Advokatfirma´s timetakst er kr. 2.250 inc. moms for advokaterne og kr. 1.800 incl. moms for advokatfuldmægtige. Nikolajsen Advokatfirma´s arbejde omfatter alle sagsrelaterede ekspeditioner, herunder eksempelvis brevkorrespondance, e-mailkorrespondance, telefonsamtaler, dokumentudarbejdelse, møder, deltagelse i retssager og transport. Nikolajsen Advokatfirma´s honorar er eksklusive relevante omkostninger og udlæg.                                                           

8. Fakturering og depositum

Nikolajsen Advokatfirma fakturerer løbende eller når opgaven er afsluttet. Betalingsbetingelserne er 8 dage fra fakturadato, og der tillægges moms efter gældende regler. Nikolajsen Advokatfirma anmoder som udgangspunkt om forudbetaling af udlæg og omkostninger, samt indbetaling af kr. 5.000 i depositum, medmindre andet er aftalt.  

9. Identitetsoplysninger og hvidvaskning af penge

Nikolajsen Advokatfirma er som alle andre advokatvirksomheder omfattet af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge. I sager der involverer pengetransaktion har Nikolajsen Advokatfirma pligt til at indhente identitetsoplysninger om klienten .                                              

10. Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikringsdækning

Nikolajsen Advokatfirma er ansvarlig for sin juridiske rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler og Nikolajsen Advokatfirma er ansvarsforsikret i et anerkendt forsikringsselskab. Nikolajsen Advokatfirma´s klientmæssige ansvar er begrænset til maksimalt DKK 2.5 millioner pr. opgave. Nikolajsen Advokatfirma´s ansvar omfatter ikke økonomiske konsekvensstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v. eller andre former for indirekte tab.

11. Klager

Nikolajsen Advokatfirma er underlagt de Advokatetiske Regler, som udstedes af Advokatsamfundet. De Advokatetiske Regler kan findes på www.advokatsamfundet.dk. Klienten kan indbringe klager over vores rådgivning og det beregnede salær for Advokatnævnet. Advokatnævnets hjemmeside er www.advokatnævnet.dk og adressen er Kronprinsessegade 28, 1306 København K.

Faste priser:

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi høj advokatbistand til en fair pris. Prisen aftaler vi på forhånd, således at prisen ikke kommer bag på dig.

Se vores priser her

Kan Børneadvokaten hjælpe dig med advokatbistand?